Doprinos razvoju i unapređenju otkrivanja i lečenja neuroloških bolesti; afirmacija interdisciplinarnog pristupa dijagnostici i lečenju neuroloških bolesti; omogućavanje domaćih i inostranih razmena iskustava u lečenju neuroloških bolesti; organizacija stručnih sastanaka, kongresa i seminara; organizacija predavanja i poseta stručnjaka iz inostranstva; učešće članova Društva u stručnim telima pri kontroli rada medicinskih službi koje se bave lečenjem neuroloških bolesti; osnivanje škola različitih dijagnostičkih procedura za edukaciju stručnjaka iz Srbije i standardizacija dijagnostičkih i terapijskih postupaka, edukacija novih stručnjaka zainteresovanih za neurologiju; stalno usavršavanje u struci i podsticanje razmene kadrova; angažovanje u naučnim projektima, ispitivanje pojedinih lekova i hirurških procedura; utvrđivanje nacionalnih konsenzus programa o neurološkim oboljenjima; pokretanje stručnog časopisa i drugih publikacija iz oblasti neurologije i srodnih disciplina; razmatranje strateških i organizacionih problema iz oblasti neurologije.

Product Image Description
Product Image Description